Sedm duchovních zákonů na cestě k úspěchu

23.05.2012 11:26

 

Sedm duchovních zákonů na cestě k úspěchu

Kalifornský lékař indického původu, Dr.Deepak Chopra je znám jako odborník v oblasti ajurvédské medicíny a jednoty mysli a těla. Ale také jako velký znalec tajemství života. Že nevšední bohatství Kosmu se může stát majetkem každého z nás, ukazuje ve své knize Sedm duchovních zákonů úspěchu.

Každý člověk, který si uvědomuje, že jeho životní pouť má nějaký smysl, se také zamýšlí nad otázkami, které míří k samotné podstatě života. Chopra také hned v úvodu své knihy říká, že "zákony úspěchu" by klidně mohl zaměnit "za zákony života". A je to docela zřejmé, vždyť každý chceme prožívat život plný hojnosti, růstu a štěstí. Chopra se ve své knížce skutečně pokusil vytýčit kroky k formování vědomí nepředstavitelného bohatství založeného na skutečném pochopení přírodních činitelů. Opravdové bohatství vždy nemusí mít materiální charakter a stane-li se tato vědomost součástí lidského vědomí, ocitá se takový člověk na úspěšné cestě životem. Pojďme si alespoň v základních obrysech přiblížit jeho pregnantně formulované myšlenky, které jsou v knize velmi přehledně seřazeny.

I. ZÁKON ČISTÉ POTENCIALITY

Zdrojem veškerého stvoření je čiré vědomí. Tato inteligence - tzv. pole čisté potencionality je absolutní a proniká vším - od atomu až po kosmos.


Každodenní naplňování:

každý den alespoň 2x denně usednu k tiché meditaci a vstoupím tak do spojení s polem čisté potencionality abych si uvědomil, že jsem "místním shlukem vědomí ve vědomém vesmíru"

• každý den si udělám čas na komunikaci s přírodou a budu tiše pozorovat inteligenci v každém živém i zdánlivě neživém stvoření

• budu dodržovat postoj nesouzení. "Dnes nebudu soudit nic, co se přihodí", neboť tím jen podporuji vnitřní myšlenkový dialog mozku, omezující mé spojení s polem čisté potencionality

II. ZÁKON DÁVÁNÍ

Vesmír funguje prostřednictvím dynamické výměny. Svojí ochotou dávat, co sami hledáme, si zajišťujeme, aby v našem životě nepřestávala cirkulovat vesmírná hojnost.


Každodenní naplňování:

• .pokaždé, když k někomu půjdu nebo někoho potkám, dám mu dárek (kompliment, pochvalu, květinu nebo modlitbu či drobnost)

• dnes s vděčností přijmu všechny dary, jichž se mi od života dostane (od darů přírody, jako ptačí zpěv, jarní deštík, sluneční svit či první sníh), či dary materiální i nemateriální povahy

• svým chováním budu podporovat udržování cirkulace bohatství ve svém životě a budu vděčně přijímat nejdražší dary života (péče, cit, ocenění, lásku, radost) a stejně tak je tiše budu přát každému, koho potkám

a jak mohu pomoci ?" Naučím se dávat to, co si sám přeji. Uvědomím si, že svět je založen na principu rovnováhy, ke které dochází naplněním a harmonií udržovanou neustálým dáváním a přijímáním

Úspěch podle Chopry není dílem urputnosti a pachtění, ale naopak schopnosti bezúsilného naplňování osobních přání pochopením zákonů vesmíru! Božství, neboli vědomí v pohybu, nachází výraz v zákonech fyzikálního vesmíru, o nichž už člověk nepochybuje. Tyto zákony, jejichž prostřednictvím příroda tvoři les, lidské tělo i celé galaxie, se ve stejné míře vztahují také na naplnění našich nejhlubších tužeb.

Velmi důležitou myšlenkou v Choprové knize je výzva k pochopení koexistence protikladů, které člověk tak často rezolutně odděluje, aby vždy jednomu z nich stranil, aniž chápe, že jeden bez druhého nemůže vlastně existovat. Toto "černobílé vidění" skutečnosti má na svědomí množství negativních důsledků nejenom při hledání dobra a zla. Například dokázat scelit klid meditace s dynamickou aktivitou mysli, přináší nezávislost, rovnováhu, vnitřní mír a neomezené možnosti tvoření.

ZÁKON "KARMY" NEBOLI PŘÍČINY A NÁSLEDKU

Každý čin vyvolává vzedmutí energie, která se nám vrací ve formě podobného... Co jsme zaseli, to sklidíme.

 

Každodenní naplňování:

postavím se do role nezúčastněného svědka a budu pozorovat všechna svá rozhodnutí, tak aby se stala vědomým aktem

• než přijmu jakékoli řešení, položím si dvě otázky: a) jaké následky má toto mé rozhodnutí,

b) přinese toto mé rozhodnutí mně i mému okolí štěstí a pocit naplnění?

Pak požádám své srdce, aby mě vedlo správně a vyslalo mi včas signál pohody či nepohody. Bude-li reakce na moji volbu kladná, napřu své síly k naplnění tohoto rozhodnutí, bude-li záporná, budu se snažit dohlédnout následků.

 

IV. ZÁKON NEJMENŠÍHO ÚSILÍ

Inteligence Přírody funguje s nenásilnou lehkostí...Ztotožníme-li se s proudem harmonie, radosti a lásky, dosahujeme úspěchu a štěstí lehce a bez úsilí. Dělej méně a dosáhneš více!
 

Každodenní naplňování:

budu přijímat lidi, situace, podmínky takové jaké  jsou a budu si vědom, že tento okamžik je z hlediska vesmírného dění takový, jaký má být. Nebudu tak bojovat proti celému vesmíru. Tím převezmu zodpovědnost za všechny události, které se mi jeví jako problém. Znamená to, že nebudu nikoho a nic (ani sebe) obviňovat z dané situace, neboť jsem si vědom, že každý problém je zároveň skrytou příležitostí a jen moje bdělá pozornost může daného momentu využít a proměnit ho v něco užitečného.

• zřeknu se potřeby obhajovat a bránit svá stanoviska, nebudu pociťovat žádnou potřebu přesvědčovat ostatní a zůstanu tak otevřený všem stanoviskům. Získám tak přístup k obrovskému množství energie, kterou jsem předtím zbytečně utrácel.

V. ZÁKON ÚMYSLU A PŘÁNÍ

Neoddělitelnou součástí každého úmyslu a přání je i mechanismus, jímž se tento úmysl či přání naplňuje... úmysl a přání v poli čisté potencionality mají nekonečnou organizační sílu.
 

Každodenní naplňování:

sestavím si seznam svých přání a tento dokument budu s sebou vždy nosit a před každou meditaci si svá přání oživím ve své představě

• uvolním celý svůj seznam přání a v meditativni hladině vědomí ho pokorně vložím do lůna stvoření. Budu důvěřovat tomu, že když věci nejdou podle mého, má to svůj důvod a že kosmický plán pro mě chystá mnohem větší věci, než bych si dokázal představit. Vzdám se jakékoli připoutanosti k výsledku a uvědomím si, že minulost je v mé mysli jen zapamatovaná interpretace abstraktních sil vytvářejících minulé zkušenosti.

• nechám bez jakéhokoli napětí a úsilí vykvést  budoucnost založenou na mých nejhlubších úmyslech a přáních, aniž bych tím rušil vědomí zaměřené na přítomný okamžik. Úmysl zasazený do úrodné půdy pozornosti má nekonečnou organizační sílu ! Znamená to však úplné a dokonalé vyloučeni veškerých překážek (zbytečného úsilí, za které se těžce platí) z mého vědomí

VI. ZÁKON NEPŘIPOUTANOSTI

V odpoutání spočívá moudrost nejistoty... v moudrosti nejistoty tkvi osvobozeni od minulosti, od toho, co člověk zná a co je pro něj vězením nazývaným podmíněnost minulostí.


Každodenní naplňování:

od všeho, čeho se zúčastním, zůstanu odpoután. Dopřeji sobě i všem v mém okolí, aby mohli být takoví, jací jsou a svobodně se projevit

• zaměřím se na nejistotu, jako na základní složku své zkušenosti, budu ji akceptovat a tím dojde ke spontánnímu řešení mých problémů. Budu si uvědomovat, že moje zdánlivá nejistota je mojí cestou k osvobození. Svoji jistotu a bezpečí naleznu prostřednictvím moudrosti nejistoty

• vstoupím do pole všech možností a budu očekávat vzrušující události, které se dostaví jako odpověď na moji otevřenost vůči nekonečným možnostem

VII. ZÁKON "DHARMY" ČILI ÚČELU ŽIVOTA

Každý má v životě nějaký účel... nějaký jedinečný dar nebo zvláštní nadání, jímž má obohatit ostatní. Když tento jedinečný talent spojíme se službou ostatním, zažijeme extázi a povznesení vlastního ducha, což je konečný cíl všech cílů.


Každodenní uplatnění:

častěji budu věnovat pozornost bohu, který dlí v zárodečném stavu v hloubi mé duše. Probudím se do tichosti svého srdce a budu v sobě živit vědomí bezčasové, věčné bytosti uprostřed časově omezených prožitků

• udělám si seznam svých jedinečných nadání a napíšu si i všechny věci, které rád při vyjadřování svých dovednosti dělám, neboť, když vyjadřuji své jedinečné nadání a dávám je do služeb lidstva, ztrácím pojem o čase a do mého života i do života ostatních vstupuje hojnost.

• denně se budu ptát "jak mohu nejlépe posloužit