Barbara Marciniak - Plejádská moudrost

   Barbara Marciniak     CESTA POSÍLENÍ – Plejádská moudrost
Klam je starý nástroj, který je účinný jen proto, že jste raději zvolili (popření místo vypořádání se s následky toho, co je zřejmé. Vědomí je mimořádně posilující nástroj, který vám umožní pochopit, že zvolená nevědomost nikam nevede. Musíte se naučit důvěřovat svým pocitům i své intuici a pak poznáte, kdy vám předkládají pravdu a kdy lež. Bohužel, mnoho lidí si nikdy plně neuvědomí míru dezinformace, která je odvádí od možnosti uzřít širší obraz reality. Jak dlouho ještě budou muset lži a klamání pokračovat, než se lidstvo svého popření zřekne? Nikdy nepodceňujte svou osobní moc měnit svět. Jakmile totiž vybřednete z popření, vaše vyhlídky dramaticky vzrostou. Nezapomínejte ptát se sami sebe: Proč jsem tohle vytvořil? Co jsou mé lekce, tyto poskytnuté příležitosti, a co si z nich mohu vzít?
Naším záměrem je sdělovat vám vrstvy informací, které spustí vzpomínky uložené hluboko ve vás. Vaše buňky si skrze vrstvy času neustále vyměňují informace s kosmem a se Zemí. Žádáme vás, abyste se otevřeli a začali zkoumat mystéria Země. Velká část civilizovaného světa se zdánlivě řítí vstříc záhubě, protože spočívá na veskrze klamných přesvědčeních. Země je vždycky bdělá a vždycky vědomá a báječně spolupracuje s myšlenkovými formami - myšlenkami a pocity - které obdrží.  Ať je váš pohled na současné dění jakýkoli, do hry jsou vždycky zapojeny ještě další úrovně významu. Největším přínosem vašeho lidského dědictví je otevřená, tázající se mysl, která hbitě provádí přehodnocování reality a v souladu s tím neustále upravuje kurz lidských zkušeností. Metoda vyvolávání masových traumat za účelem ovládnutí lidstva se používá pořád dokola. Falešné vytváření nepřítele je starý trik sloužící k pěstování strachu a k záměrnému navození nestability, to vše s cílem rozštěpit a podmanit si přirozenou inteligenci, která je vlastní každé lidské bytosti. Lidstvo se rychle probouzí, aby mohlo podstoupit náročnou zkoušku - tázání se po smyslu existence - přičemž traumata a dramata, která plní váš svět, otevírají přímou cestu k vyššímu vědomí. Neboť při konfrontaci s chaosem, zmatkem a náhlou, šokující a nečekanou změnou se jádro duchovní podstaty jedince zapojí. Je dobře známo, že lidé jsou obdaření nezlomným duchem a že za jistých okolností může být povolán k úžasným a pozoruhodným činům. Máte být uznáni jako tvůrci. Všechny činy a následné události pramení ze spolupráce, která zahrnuje mnoho úrovní reality.  
Stěžejní částí vašeho úkolu je pochopení, že jste vícevrstené a multidimenzionální bytosti; jedině tak budete moci naplnit svůj osud. Vládci světa už dávno vědí, že lidský duch je silný a komplexní, ze své podstaty tvůrčí, pokojný a milující. Proto se snaží vyvolávat války a násilí prostřednictvím lidských agentů, kteří jsou často posedlí nefyzickými entitami velmi lstivé a krvelačné povahy. V jiných říších existence bytosti čtou, prociťují a snaží se chápat neviditelné, emocionální frekvence, které vy tak ochotně poskytujete. Ve vašem světě pokládáte za informační zdroje knihy a psané slovo, ale v jiných částech reality hrají primární roli frekvence, jako nástroj vědomí, který má tvar a účel. Při masovém vyvolání extrémního strachuje tato vibrace jako obrovský atomový výbuch šířící se na různé úrovně alternativních realit. Bohužel existují tací, kteří se frekvencí vašeho strachu živí, a jeho produkce jim slouží k tomu, aby vás mohli ovládat, Zločinní vládci světa mají už dlouho v plánu soustředit pozornost všeho lidstva do jedné pravděpodobné časové linie. Pamatujte, že když se zřeknete odpovědnosti za utváření svého života, vytváříte tím ty, kdo ho budou řídit za vás. Lživé manipulace za událostmi 11. září jsou příkladem klasické rituální práce černé magie při pokusu ovládnout a řídit čas - šlo o to zdeformovat ho, vytvořit past a provést co nejvíce lidí portálem strachu pomocí plánovaného mediálního programování. Události lze vždycky zinscenovat, ale výsledek nelze s určitostí předpovědět, protože ve hře je princip nejistoty a v každém okamžiku vítězí svobodná volba. 

Procházíte těžkou zkouškou, v níž se máte naučit řídit svou energii. Přistoupíte na strach? Budete věřit tomu, co vám tvrdí v každých novinách? Nebo se začnete tázat, spoléhajíce sami na sebe a svou intuici? Na celé zeměkouli jsou lidé nuceni, aby mysleli sami za sebe, aby si věřili, aby vědomě utvářeli svou realitu a ukotvili na planetě energii vlastní odpovědnosti a sebeúcty. Probuzení není boj dobra proti zlu nebo světla proti temnotě. Představuje jemnou spolupráci dobra a zla, světla a tmy, hru s energiemi „vašeho světa, v níž musíte uplatnit nekonečnou trpělivost. Jen tak se lze učit. Každá osoba na Zemi měla o této epoše předchozí znalosti a rozhodla se žít během tohoto dynamického, jedinečného a důkladného duchovního probuzení. Rizika jsou vždy vysoká, když se vědomí přesouvá z hustoty do světla a dochází k produchovnění hmoty - říká se, že lidský duch je na vzestupu, aby vyvolal velkolepé vlnění inspirace a uzdravení, které nakonec rozšíří frekvenci povzneseného duchovna do všech chodeb času. 
Různé fyzické a nefyzické bytosti podniknou četné pokusy o ovládnutí a uzamčení času, aby vzniklo co nejméně pravděpodobných možností. Média tuto kontrolu praktikují každý den, když vás zaplavují stále stejnými, strachem zabarvenými obrazy, překroucenými myšlenkami a záměrně programují vaše přesvědčení. Musíte se naučit myslet sami za sebe. Chce se po vás, abyste rozpoznali programování strachu, jehož účelem je podlomit psychologickou a duchovní sílu každého jedince - manipulátoři chtějí, abyste si připadali bezmocní a beznadějně zmatení. Jen se rozhlédněte kolem. Volbu máte přímo před nosem. Časy se mění a vy můžete taky. Otevřete se pravdě. Musíte mít víru a odvahu věřit, že vy sami jste režiséry svých zážitků. A pokud opravdu budete dávat pozor, uvidíte, že váš svět je vlivem vašeho tvoření bezpečný. Musíte mít odvahu vidět širší rámec reality a ukotvit v ní nová řešení.
Až vaše realita uvěří sama v sebe, poznáte, že frekvence, kterou vysíláte, je silnější než kterékoli ze signálů z vašich antén a satelitů. Stroje nemohou předčit sílu vaší vlastní biologie a vy si budete tuto velkou pravdu stále znovu ověřovat zkoumáním všech nuancí toho, kdo vskutku jste. Ironií je, že události traumatické a tragické povahy často vytáhnou z lidského ducha to nejlepší. Trauma je mnohočetný nástroj a vzhledem k tomu, že k probuzení dochází v mnoha realitách, hru ovlivňují i mnohé záměry. Jistě budete souhlasit, že se podílíte na tom, co zažíváte. Individuální a kolektivní snění vám umožňuje zkoumat četná dramata a pravděpodobnosti a nabízí možnost vyřešit situaci, ještě než se stane. Vždycky máte na výběr. Pokud se budete snažit chápat nesčetné duchovní možnosti vyplývající z událostí v této nanosekundě, vaše vědomí se rozšíří a váš duch získá sebedůvěru.  
Musíte věřit v pokojnou stabilitu. Bude vaším příspěvkem probouzejícímu se světu, budete-li projevovat dobrotivý soucit vůči všem životům a pravděpodobnostem. Zlo hraje důležitou roli a vy se ji musíte naučit rozeznávat. Osoby v postaveních, která se těší nejvyšší důvěře, až příliš často ukazují prsty na zlo, ale ve skutečnosti ukazují samy na sebe. Mnozí z vašich hrdinů a vůdců upadnou v nemilost. Bude to součást procesu nezbytného zhroucení moci, neboť vše, co je prohnilé a zkažené, se zbortí. Zrada a zoufalství jsou všude kolem vás, stejně jako poctivost a láska. Zaměřte pozornost na svůj cíl, jímž je zvýšení senzitivity, abyste mohli poznávat pravdu citem. Musíte chtít hýčkat a chránit své děti. Děti se v rámci své povahy přizpůsobí, na podkladě pravdy, kterou jim budete předávat, a realit, které budete vytvářet. K vaší tvorbě se mohou stavět buď pozitivně nebo s odporem. Naše rada zní, abyste svým dětem vždy důvěřovali, abyste jim jednoduchými pojmy vysvětlovali, o co kráčí, a nechali je, aby si věci vyložily po svém. Musíte jim vštípit jistotu, že jste tu pro ně. Dávejte svým dětem pravdu, lásku, odpovědnost a pravidla; děti potřebují hranice a vedení. Trocha telepatie tu a tam dokáže divy při objasňování vašich záměrů. A ukažte jim, že jim důvěřujete a že ony mohou důvěřovat vám. Každý rodič vychovává občana pro budoucí svět. Na jaký svět svoje děti připravujete vy?

Přišli jsme sem napříč časem, abychom vás podporovali, respektovali a učili se od vás. Naším záměrem je vysvětlovat události vašeho světa z jiného úhlu pohledu, sdělovat vám pravdu s grácií. A přestože některé z těchto pravd mohou být tvrdé, rozhodně stojí za úvahu. Jsme multidimenzionální osobnosti: existujeme ve vašem světě, v našem i v mnoha dalších. Umíme s různým úspěchem komunikovat a operovat v těchto odlišných arénách a vytváříme pro vás váš vlastní multidimenzionální osud. Stáváte se ve svém vědomí multidimenzionálními a každý den v tomto prchavém pětadvacetiletém zlomku času vás přibližuje více k pravdě o vaší identitě. Co děláte tady a teď, má vliv na prastaré karmické drama, které se přepnulo do opakovacího režimu a stále znovu se přehrává ve velkých cyklech existence. Toto odvěké traumatické drama se nese ve znamení řízeného strachu a násilí, které se cíleně propagují a prodávají obalené vrstvami lží. Ale pro ty, kdo jsou schopni vidět, pro ty, jejichž úkolem je objasňovat, zkoumat a tázat se za účelem povznesení lidstva, je pravda nabíledni. My, drazí přátelé, budeme věřit ve svět, kde se vytváří pokojná a blahodárná verze reality. Naše otázka zní, vy taky?
Na cestě vpřed vás možná čeká pár nepříjemných odhalení, ale též několik báječně zázračných zásahů, I někteří herci na straně zla už možná v náhlém osvícení věší své role na hřebík, není tedy třeba rozkrývat jejich tajné pikle a zločiny. Tohle jsou úžasné časy- strhující, klíčové a překypující možnostmi, které byste jinak nedostali ani za mnoho životů - a vaším největším úkolem je vymazat z planety strach. Vibrace strachu vycházející z lidských dramat a traumat už celé věky vyživují nefyzické entity. Musíte se naučit vážit si dynamického tvoření a nepodléhat projektům kontroly myšlení, které jsou pro tuto dobu typické. S tímhle na paměti se utvrďte ve svém pozitivním záměru a spojte své srdce s Plejádami, s Galaktickým centrem a potom s jádrem Země a přenášejte frekvenci lásky. Přestože jste vibrující energetické bytosti zasahující do mnoha realit, jste především zaměření na toto místo a čas, abyste se učili, rostli a uskutečňovali změny. Naším záměrem je otevřít dveře nové pravděpodobnosti, ale nemůžeme vytvářet vaši realitu - svůj svět můžete budovat jen vy. Nabízíme myšlenky, stejně jako to dělají vaši hlasatelé zpráv, a je na vás se rozhodnout, v co budete věřit, zda ve zkázu a temnotu, nebo v bezpečný, udržitelný a vlastnoručně utvářený svět, kde se můžete opřít o pomoc multiverza.
Vaše životní pouť na Zemi je součástí vašeho duchovního dědictví, neboť smrt vědomí neničí- v mnoha časových cyklech se tak pořád učíte, rostete a poznáváte život. K životu patří i vědění, jak zemřít. Můžete se naučit vědomě procházet svým strachem z neznáma a s pomocí vůle a záměru přemístit své vědomí do jiné reality, čili elegantně opustit fyzické tělo. Smrt je součást života. Není to žádný nahodilý akt, spíše včasné svolení k odchodu - uvědomte si, že nad svým životem a smrtí máte větší moc, než si myslíte. Musíte se naučit vykládat svou realitu z multidimenzionální perspektivy prostoupené smyslem a záměrem. Jinak budete vtaženi do scénářů ve znamení bezmoci, jako je válka, hladomor, choroba nebo některý z dalších magických způsobů dobrovolného omezení. Volba, před kterou všichni stojíte, spočívá ve výběru frekvence strachu nebo frekvence lásky. Láska je hnací síla a vaším největším darem světu bude vaše vlastní specifická frekvence lásky.
Když pracujete na posílení sebe sama, začínáte doopravdy žít. Bude moudré si pamatovat, že jste tady z důvodů, které budou vycházet najevo postupně, a že když něco nevidíte, ještě to neznamená, že to neexistuje. Elektřina, rádiové vlny, mikrovlny, kosmické záření, myšlenkové formy a bytosti z jiných realit často mají na váš život silný vliv, aniž byste si toho byli jakkoli vědomi. Je zapotřebí velké odvahy, abyste mohli žít v těchto časech. Vyžaduje to důvěru, vytrvalost, stabilitu a především sebelásku a pochopení, že jste se rozhodli - na základě velmi dobrých důvodů sem jít. Žádáme vás, abyste se zapojili, abyste přispěli vším, čím můžete, hlavně vědomým vytvářením myšlenek, které vás obrní, posílí a připraví na divokou jízdu na vlnách nových možností. Pamatujte, že rozhodnutí riskovat je nedílnou součástí svobodného života.
Spát a snít znamená žít. Stav snění je tvárný a pružný, naučte se ho tvořivěji a užitečněji využívat. Než půjdete spát, stanovte si jasný záměr, co chcete ve fyzickém světě hmoty vytvořit nebo vyřešit. Musíte si předsevzít, že budete snít o tom, co chcete opravdu uskutečnit. I když si své sny možná nebudete pamatovat, rozhodně můžete snít se záměrem vytvářet harmonická řešení všech svých životních výzev. Spánek je nezbytný, a když jsou spánek a sny po delší dobu soustavně narušovány, upadnete do stavu otupělosti. Tato ztráta kreativity má za následek, že jste snáze ovladatelní. Ochuzení o spánek se používá jako metoda kontroly myšlení už velmi dlouho. Sníte-li o tom, jak chcete žít, v tomto stavu se doslova učíte o fyzické realitě. Využívejte tyto nástroje, které se nabízejí, ke zkvalitňování své reality - ve stavu snění máte velkou svobodu procházet si četné případy a ověřovat různé pravděpodobnosti a výsledky událostí v bdělém světě.

Jste tady, abyste zažívali radosti, které vám život může nabídnout, abyste přispěli svými jedinečnými myšlenkami světu a abyste zdokonalovali sami sebe. Civilizace je založená na dohodě a po vás se v této době přechodu z jednoho světa do druhého žádá, abyste světu jako celku nabídli svoje vize harmonie a spolupráce. Usilujte o vznešené hodnoty a žijte svůj život s poctivými záměry. Moc je vždycky zkouška charakteru, proto se vyzbrojte otázkami. Buďte odpovědní a přijímejte odpovědnost za svůj život, protože je to ten největší příspěvek, jaký můžete své civilizaci přinést. Vaše reakce na každou událost či situaci určuje výsledek. Musíte si dopřát ten luxus milovat sami sebe, a tak otevřete své srdce a pociťuje vděčnost za vše, co jste vytvořili. V určitém smyslu musíte počítat své dary a číst znamení, jež vypovídají o transformaci vašeho vědomí.
Nejlépe toto období zrychlené energie zvládnete, když budete uzemnění a vyrovnaní. Eliminujte všechna rozptýlení, která poukazují na vyhýbání se a popření, a v zájmu upevnění pozornosti vyprázdněte a vyčistěte svoji mysl, pak jen tiše pozorujte. Abyste mohli rozvíjet své schopnosti,musíte být přítomní ve svém těle. Začněte tím, že si budete představovat, jak se všechny stavy vědomí harmonicky sjednocují, až budete vytvářet frekvenci založenou na své touze žít v bezpečném, vědomě utvářeném světě. Musíte se naučit žít v těchto časech, abyste změnili a zlepšili své postoje, čehož dosáhnete tím, že si budete představovat svoji cestu a půjdete po ní s jistotou a důvěrou. Musíte rozpoznat destruktivní myšlení a pak ho změnit. Strach ničí představivost a ochromuje tělo. Jste tady, abyste obnovili mír a důstojnost lidské rasy, proto si musíte vážit své duchovní prapodstaty, což se neobejde bez úcty k vnitřní i vnější realitě. Skutečné bezpečí pramení z důvěry a sebejistoty a také z pevného a robustního odhodlání, jehož základem je emocionální a duchovní pochopení života. Z vašeho vnitřního bezpečí se pak odvíjí vaše bezpečí ve vnějším světě.
Frekvence lásky vycházející ze srdeční čakry vytváří prostor pro radostné a bezpečné, život povznášející změny. Klidný, sebejistý a uvolněný pohled na svět velmi napomáhá vytváření řešení. Když ve své elektromagnetické vibraci nebudete mít úzkost a napětí, můžete projít každou krizí s lehkostí. Držet se napětí znamená budovat kolem mysli pevnost a vytvářením bariér omezujete své pole působnosti na mnoha úrovních reality.
Životodárné sluneční energie a vitální kosmické záření se nedostanou k vašim vnitřním komunikačním centrům, když pomocí strachu uzavřete nebo zbortíte své energetické pole. Musíte si předsevzít, že budete rozpoznávat a potom rozptylovat svoje obavy a že budete rozvíjet frekvence. které ustaví ve vašem životě rovnováhu a povznesou vaši mysl do dynamičtějšího a probuzenějšího stavu. Využijte sílu a krásu přírody, poněvadž na neklidnou či rozjitřenou mysl existují přirozené léky. Přílišné vystavení elektronickým obrazům a tištěnému slovu potlačilo široké schopnosti lidské představivosti. Návrat k přírodě uvede do rovnováhy a obnoví vaše vrozené pojetí sebe sama.
Krása a vůně květin, bzučení včel a cvrlikání ptáků upraví frekvence vašeho mozku a vyváží vaši levou a pravou hemisféru, abyste se sladili s kosmickou myslí. Příroda nikdy nezastará ani se nenechá předčít vědeckým fanatismem, který se snaží zmocňovat duší lidí a měnit je v robotické, elektronické bytosti. Realita postavená na zneužívání energie se nemůže udržet. Civilizace se vyvíjejí a rostou z idejí, kterými jsou živeny, a vy jste vysoce tvořivé bytosti, které mají svobodu vytvořit verzi světa, jakou budou chtít. Energie a události vaší současné éry navozují změny a výzvy, které vás konfrontují s vašimi nejvnitřnějšími pravdami, pravdami, které vás nutí přihlásit se k tomu, kým doopravdy jste. Jste mocné bytosti ve víru změn, které z lidského ducha vytáhnou to nejlepší, a změnou smýšlení o sobě samých změníte svět.
Je nesmírně důležité, aby si lidstvo uvědomilo následky války. Jedná se o starý problém, který vás provází v čase a čeká od vás objasnění. Válka není jen zbytečná, je to přímo hnusná skvrna na vaší duchovní evoluci a spouští další úmorný cyklus života a umírání ve strachu z pravdy. Všechno zaniká nejprve v mysli. Řešením je mír a mír nyní začíná uvnitř. Aby vznikl svět žijící v míru, musí si lidé tohoto světa opravdu přát mír a být ochotni produkovat vibrace nezbytné k jeho vytvoření. Menšina může ovládat většinu, ale je zapotřebí víc než jen hrstka k manipulaci mas. Vaše myšlenky záměry spojením s ostatními velmi zesílí. Abyste měli vliv na vaši zemi a komunitu, která teď nastoluje světový mír, každý měsíc při novu, což je tradiční doba pro setbu reality, se připojte ke skupině podobně smýšlejících osob. Vytvořte si své vlastní uctivé obřady a soustřeďte svou energii a záměry na mír. Síly přírody vycítí, jak se vaše záměry šíří podél ley linií, jemných energetických cest táhnoucích se po povrchu Země.  
Lidé se kdysi cítili s přírodou spříznění a praktikovali svou vlastní přírodní magii, jejímiž základními nástroji byly telepatie a snění. Musíte nabýt novou úctu k síle svých záměrů, jež určují a materializují prostor kolem vás. Je třeba se probudit, abyste uzřeli jedinečnost života. Je jen málo těch,kteří chtějí zabíjet, jen málo těch, kteří jsou posedlí ničením lidí Země. Je naopak hodně těch, kdo chtějí, aby Země, její lidé a její stvoření žili a vzkvétali. Svět války musí investovat čas, záměr, pozornost a energii, aby manifestoval prostředí zralé k destrukci. Bezpečný svět je rovněž investice energie a záměru. Volbu musí učinit každý člověk. Při vědomí toho, co víte, bude velmi těžké se dívat, jak se rozhodují ostatní; bude to vůbec jeden z nejtěžších aspektů transformace. Jste tady, abyste se účastnili a také abyste se dívali a byli svědky všeho, co se bude dít. Způsob, jakým zpracujete své emoce, a kvalita symfonií, které hrajete na svůj dvoumílový klavír, určí kódy, které budete posléze, až se napojíte na přicházející energie, schopni uvolnit.
Jak se energie postupně zrychluje a miliardy lidí se probouzejí ze spánku, bude se muset každý rozhodnout, nakolik si cení života. Z nejnovějšího určení enviromentálních indikátorů vyplývá, že jisté ekologické faktory, které byly posledního půl milionu let stabilní, se během pouhých několika desetiletí prudce změnily. Rýsující se hrozba celoplanetární ekologické katastrofy je přímým odrazem stavu lidského vědomí. Vnější svět zrcadlí ten vnitřní. Vy sami jste prostředí, a proto musíte povznést své vědomí a hodnocení sebe sama, Země a vašeho místa v multiverzu. Jste na Zemi proto, abyste léčili rány způsobené traumatem, strachem a separací, rány, které se posledních pět set tisíc let hromadily v lidském genofondu.
Vaše počítače, které jsou stále rychlejší, mají více funkcí a umí zpracovat více dat za vteřinu, tak vlastně imitují neurologický, buněčný a genetický vývoj, který v současné době prodělává lidstvo. Mysli a srdce lidí postupně rozkvétají a vy jste vyzýváni, abyste rozpoznali své místo ve velkém plánu tvoření. Docílíte toho rozšířením svého vědomí a zkoumáním jedinečných a neomezených duchovních možností, které jsou pro tyto časy charakteristické. Chce se po vás, abyste přispěli. Stavte na pevném a jasném základu morální dokonalosti a usilujte o nejvyšší etické principy a ctnosti. Můžete nesmírně obohatit planetu, když otevřete své srdce a mysl a použijete své vnitřní vlohy k vytvoření bezpečného, láskyplného a pokojného světa, kde bude mít veškerý život cenu vzácného pokladu. Každý projev laskavosti a ohleduplnosti mění a zlepšuje kurz života. Proto buďte ještě hlouběji fascinováni tím, kým jste, a přiznejte sobě i ostatním úctu. kterou si všichni zasluhujete.

Základem kosmické mysli je štědrost, která vám umožňuje vybírat si zkušenosti tvoření nebo destrukce, celistvosti či roztříštěnosti. Budete tvůrce, nebo oběť? Volba je na vás. Dobrotivá vyšší moc váš svět podporuje a udržuje při životě. Je to bezejmenný zdroj energie, který nevyžaduje žádné uctívání ani oběti či zabíjení, aby vám mohl dát svou sílu. V kosmu se odvíjí mnohem grandióznější plán a všichni na Zemi už zaseli svá semena. Ačkoli vlnová technologie vašeho mozku je přirozeně uzpůsobená zvýšenému vědomí, musíte ji chtít takto využívat. Celistvá a vyvážená mysl vibruje na frekvenci, která je imunní vůči negativním vlivům. Zastánci tyranie hrají v této hře významnou roli. Otřásají vaší realitou do samého jádra a spouštějí pro vás hlasitý budíček. Impérium ohrožující vaši bezpečnost a život vás v podstatě stimuluje a nutí vytvářet nové frekvence sebeposílení. Lidským myšlením soustavně hýbe nová forma občanské neposlušnosti. Pokud platí, že nutnost je matkou vynalézavosti, mohou výsledky tohoto rozsáhlého probuzení katapultovat lidského ducha na rozlehlé a přenádherné pláně soucitu, kreativity a neskutečného spirituálního růstu. Rozhodnutí je opět na vás.
Čím více si budete vybírat jako svou výživu duchovní sílu, tím více budete přispívat ke stabilizaci planety. Cílem našeho zasahování do vaší reality je nasměrovat vás k vaší vlastní vnitřní síle, ke zdroji, který byl zastiňován, opomíjen, zpochybňován, vězněn a dokonce obviňován, že představuje zlo. Vaše vnitřní síla vám poskytuje nezadatelné právo na duchovní vědomí. Je to nástroj pro život a ovlivňuje svět, se kterým se setkáváte. Každé duchovní probouzení je náročné, protože vždycky obnáší přehodnocení reality. Musíte v sobě sebrat odvahu, abyste vybředli ze stavu popření, protože jedině tak poznáte a pochopíte, nakolik jste vnitřně propojení. Až se budete ujímat vlády nad svými životními energiemi, pečlivě uvažte následující prohlášení, neboť tato slova jsou příkladem koncepce, jež může utvářet váš život prostřednictvím vyspělé důvěry:
„Jsem tvůrce. Jsem zde, abych tvořil bezpečný a krásný život. Pomocí vibrace a frekvence si volím být zdravý, plodný a moudrý. Jsem velmi vděčný za svou schopnost rozeznat, že myšlení produkuje frekvence, a dokáži vytvářet frekvenci, která podporuje bezpečnou verzi světa, v němž žiji a zaměřuji energii na to, co chci zažívat. Kráčím životem s jasným a vědomým záměrem vplétat svou energii jako pavučinové vlákno do velké a skvostné tapiserie, do světa, s nímž se setkávám. Plně si uvědomuji, že bok po boku s mými existují četné pravděpodobnosti a systémy víry. A v těch svých jsem v bezpečí a dostává se mi vedení. V těch svých miluji a důvěřuji svému tělu. V těch svých vím, že mé buňky jsou jasnovidné a že jsem spolutvůrcem multiverza. Vím, že jsem cenná bytost. Vím, že se mi dostane podnětů, znamení, signálů a vedení, které potřebuji, abych byl vždy ve správném čase na správném místě, pro nejvyšší dobro moje a všech okolo mne. Tohle všechno vím a jsem za to neskonale vděčný.“

Při širším využití osobní síly objevíte exaltovaný vztah všemoci, což je schopnost léčit. Vaše největší objevy, jež mají být přeneseny z tohoto života do dalšího, se budou vždycky týkat léčivé síly lásky. Má mnoho nádherných podob, ale nejvyšší radostí lásky je schopnost vidět smysl, cíl a význam životních událostí, schopnost ochotně transcendovat staré, opotřebené vzory vnímání a přesvědčení, které člověka znehybňují. Jakmile dospějete ke skutečnému pochopení síly lásky, můžete se bezpečně odvážit do oblastí ve fyzické i nefyzické realitě, které potřebují vyčistit a uzdravit. Místa na celé planetě, která jsou zatuchlá, narušená a potřebují regenerovat, jsou symboly energie, jež zrcadlí vnitřní pocity a přesvědčení světa, tedy ony části genů, kde jsou uloženy rány a bolesti předků, pocity oběti a zoufalství. Cyklus vědomí zapojeného do tohoto léčení v liniích času zahrnuje z vašeho pohledu posledního půl milionu let, čili období, kdy příliv energie měnil herní plán Země. Tato hra je prastarý kooperativní projekt, jehož smyslem je tvořivě vyjadřovat živé umění. Na soupeře v průběhu her a protagonisty dobrých dramat je vždy spolehnutí, že zplodí spoustu rošťáckých scén.
Mnozí z vašich předků rozvíjeli a využívali své schopnosti, aby viděli za lineární omezení, která dnešní lidé pokládají za jedinou interpretaci času a prostoru. Čas je simultánní a mnohé formy inteligence pohlížejí na naše „nyní“ a zaměřením pozornosti vašim směrem navazuji vzájemný kontakt s vámi a vaším světem. Jsou k této nanosekundě přitahováni, protože období zrychlené energie nabízí příležitost vyléčit frekvence bezmoci. Zkušenosti lze vykládat a chápat z bodu mimo čas, a jakmile pochopíte, že jste multidimenzionální tvůrci, uvidíte, že život má smysl a cíl, který se šíří daleko za současnou epochu. Jakmile se dokážete otevřít tomuto poznání, nová moudrost vám umožní vytěžit z vašich schopností maximum. A až jednou uzříte širší obraz reality, můžete se pustit zkostnatělých myšlenkových forem oběti a pocitů bezmocnosti, které vás a vaši genetickou linii drží v zajetí.
Součástí hry jsou i vaši předkové, kteří ji hrají ze své perspektivy, a mnozí se hluboce shodují s vaší touhou rozšířit své vědomí do jiných realit. Četné dimenze vědomí se spojují, aby spolupracovaly na osvobození lidského ducha. Když zaměříte svou energii, abyste byli mentálně pozorní a ve svém srdci důvěrně naladění, nastolíte ve svém poli úžasnou rovnováhu. Přestože život v důvěře vyžaduje velkou změnu vědomí, vy víte, že možnost růst vstříc většímu duchovnímu uvědomění nabízí i zdánlivé neštěstí. A až dospějete k hluboké vděčnosti za život, pak ve hře opravdu postoupíte kupředu.  
Rovněž si uvědomíte, že vaším prostřednictvím hrají hru i jiní. Přišli jsme na Zemi hrát hru, která se hraje v celé existenci. Čas postupně nazrává a situace se stává složitější, což jen více podtrhuje důležitost každého hráče. Nakonec se všichni možná pokloní na znamení díků za svoji účast v nanosekundě a za využitou možnost podat skvělý a nezapomenutelný výkon. Největším vítězstvím a nejúžasnějším úspěchem v této hře je, když budete cítit sílu lásky ve všem stvoření, k čemuž vám dopomůže překonání strachu - bez vymazání jeho významu. Ponořit se do fyzické reality a zkoumat hlubiny emocí, cítit se občas ranění a bezmocní a pak z těchto pocitů vybřednout, zapojit své vědomí a uzřít smysl a cíl vzorců života, přijmout a použít svou vrozenou schopnost měnit realitu - tomu se panečku říká hra! 
l na úsvitu třetího milénia je vaše místo v multiverzu stále velkou záhadou. Možnost tvořit pravděpodobnou verzi reality, která bude podporovat váš růst jakožto duchovní bytosti, se nabízí neustále a pořád čeká, až se pro ni rozhodnete. Abyste mohli vědomě utvářet to, co chcete, nezapomeňte se uvolnit, zaměřit pozornost na své záměry a věřit ve svou vnitřní sílu. Pokud můžete, pokuste se uplatnit toto učení: záměr, očekávání, čin a výsledek. A od nynějška za mnoho let vás budou pokládat za průkopníka třetího milénia - průkopníka síly lásky, průkopníka vědomí a konečně průkopníka lidí. Ve vaší době byste měli svůj čas na Zemi využít nikoli k budování kolosálních pomníků pro potomstvo. Potenciální velikost vaší civilizace spočívá v něčem mnohem prchavějším a esoteričtějším - souvisí s úžíváním mysli ke tvorbě frekvencí vědomí, které odstraní závoj nevědomosti ovládající lidstvo.
 Jste jedna lidská rodina, jež zoufale potřebuje mírotvůrce, kteří mají v úctě posvátnost života. Každá myšlenka a pocit se vyznačují jedinečnou vibrační signaturou. Osvobození sebe sama ponořením se do hlubin emocionální inteligence je úžasný čin, který vyžaduje velkou odvahu a soucit. Jste vyzýváni, abyste přehodnotili historii Země, ale napřed se musíte povznést ze stavu nevědomosti a sjednotit s lidmi Země, kteří se probouzejí z dlouhého a těžkého spánku. Ze všeho nejdůležitější nyní je pokojně využívat emocionální inteligenci, abyste začali ctít inteligenci Země, a přijmout odpovědnost za to, že budete plně informováni o dědictví lidstva.
Proces probouzení vědomí je nezastavitelný. Musíte si cenit života, který žijete. Jste vysoce adaptabilní a skvěle připravení na mnoha úrovních reality, abyste zvolené pravděpodobnosti zvládli. Musíte v sobě najít odvahu věřit ve svou vnitřní sílu. Dávejte pozor a zaměřujte svoji pozornost: mysl, tělo a subatomární úrovně vaší bytosti začnou získávat novou inteligenci. Pamatujte, zvuky, scenérie a vůně přírody navozují rovnováhu mezi pravou a levou polovinou mozku a umožňují vám naladit se na okolní dění s větší přesností a jasností. Když uvedete svoje tělo do rovnováhy, můžete začlenit nová energetická pole, jež obsahují kódy vědomí k bezpečnému průchodu touto rozsáhlou transformací. Jste tady, abyste obnovili důstojnost a plnou funkčnost čtecího zařízení, kterému říkáte lidské tělo. Zatímco věci kolem dostávají spád, opět vám připomínáme, že všechno je to tanec energií, vířící moře subatomárních částic, které lze diferenciovat a převést na symboly energie, jež učiní vaše pole způsobilým ke tvořivému vyjádření. Ať tuto hru hrajete na jakékoli úrovni, jde o to naučit se plavat v moři symbolů, sloužících k vysvětlení, prozkoumání a diferencování existenčního pole za spolupráce s jinými verzemi a interpretacemi reality. A vývoj vašeho druhu obnáší přímé učení skrze zkušenosti s přírodou, jste koneckonců odpovědní za to, co tvoříte. Až lidé začnou věnovat větší pozornost přírodě a péči o Zemi a nebudou tak posedlí válkami a finančními záležitostmi, poznáte, že se opravdu uskutečnil přechod k vyššímu vědomí. Země musí být oživena láskou a příroda musí být uznávána a ceněna jako inteligentně navržený interaktivní systém informací, který vás napojuje na četné úrovně multidimenzionálních realit. Použití jedů, trhavin a škodlivých frekvencí na zničení něčeho, čemu nerozumíte, je další fáze popření, která se distancuje od vnitřního smyslu života. Rostliny a tvorové umějí být velmi vstřícní, jakmile se na ně naučíte zaměřovat pozornost a komunikovat s nimi.
Pobývejte více v přírodě. Vypněte klimatizaci a otevřete okno, dívejte se, jak tvorové svými rušnými aktivitami udržují energii v pohybu. Ponořte se do zvuků, obrazů, vůní a chutí, jež příroda nabízí. Choďte na dlouhé procházky, spěte pro změnu na zemi a scházejte se s přáteli a svými blízkými, abyste pozorovali hvězdy. Uberte plyn a sedněte si pod stromy, lenošte odpoledne na loukách nebo u moře, lezte na hory, abyste se osvěžili pročištěnými energiemi, plavte ve vodě a vychutnávejte si sladké vjemy zprostředkované inteligencí přírody. Zaměřte pozornost na tanec jemných energií a pamatujte, že když z vlastní vůle nebudete pozornost zaměřovat, zmocní se jí někdo jiný, aby se povozil jinými verzemi reality. Každý rok o letním slunovratu slunce nabízí nejvyšší vyladění vnímání. Abyste se vyladili, buďte bdělí a pak zaměřte pozornost na přírodu. Přichází nová energie a vy si určitě nechcete nechat ujít nejnovější zprávy od slunce! S pomocí své síly vytvořte bezpečnou a podpůrnou verzi reality, jež dá vzniknout civilizaci, která ochotně přijímá odpovědnost za duchovní úkol, jímž je zachování kritérií slušnosti. 
Vytyčte si záměr, že budete zdraví, bohatí a moudří, že budete odpočatí a omlazení, uvolnění a osobně odpovědní za své blaho. Síla na to, abyste dobře žili a vzkvétali, je vaše, můžete tvořit, jak se vám zlíbí. A tak v zahradě své mysli zasejte semena vyšší inteligence, tvořivosti, odvahy a hladké změny. Až ucítíte, že se ve vaší krvi ozývají předkové, až se ve vaší realitě, snech či myšlenkách zjeví dávné sklony a programy, které vyžadují uzdravení, rozpomeňte se, proč jste tady. Rozpomeňte se na své rozhodnutí léčit a použijte svou vůli a jasný záměr, že soucitně pochopíte vjemy a zkušenosti, které vám byly předány. Respektujte právo druhých lidí nosit v sobě bolest, kterou si sami vybrali, aby se dozvěděli pravdu o svém trápení. Každá zkušenost je založená na volbě se zřetelným záměrem. Toto pochopení může osvobodit mnoho, ale opravdu mnoho bytostí, protože je to úsudek a strach, co vytváří řetězy, které vás poutají. A pokud dokážete pochopit, že obavy jsou tu proto, abyste se jimi zabývali a léčili je, pak bude tento příběh o nanosekundě později vykládán jako velevýznamné vědomě dosažené vítězství. Abyste uzřeli kouzlo těchto časů, je třeba pochopit historii vašeho světa v novém světle. Pořád dokola se tažte a pak se pozorně dívejte, jaké vzory chování a přesvědčení se vynoří. A když narazíte na úkol, který se bude zdát nad vaše síly, předejte svůj problém vyšší moci a požádejte o vedení, o veškerou podporu, jíž se vám může dostat. Kosmická mysl vidí a zná cestu k mnoha řešením, a když tento aspekt své reality přijmete, doslova rozrazíte brány do vnitřních světů vyšší mysli.


Neviditelné říše existence prostupuje nesmírná inteligence, dalece přesahující vaše současné definice Boha. Kosmická inteligence přihlíží a čeká, až procitnete a spatříte nové obzory reality. Lidstvo se připravuje na předefinování neviditelného světa, který se nachází za argumenty a omezeními vědy a náboženství, ale než se mu tento nový vnitřní vhled naskytne, bude třeba opravit nebo odstranit ze scény mnoho neforemných a opotřebených konstrukcí. Kosmické energie doručují plány možností, které pronikají do vaší širší mysli a vsakují do buněk, aby aktualizovaly a oživily kódy vědění skryté hluboko ve vašich genetických vzorech. Přestože nevidíte tu spoustu rádiových vln šířících se ovzduším, naučili jste se je díky moderním technickým vymoženostem využívat a nepochybujete o jejich přítomnosti. Podobné je to i s kosmickými vlnovými formami, které vibrují na různých jemných frekvencích světelného spektra, ale zároveň jsou tak intenzivní, že mají na vás a váš svět daleko silnější účinek než všechna vaše vysílání dohromady.
V těchto pětadvaceti letech lidské transformace hrají stěžejní roli energie z Galaktického centra. V prosinci 2012 nanosekunda vyvrcholí o zimním slunovratu, který umožní napojení na střed galaxie Mléčné dráhy, který je vzdálený přes třicet tisíc světelných let od Země. Když slunce 21. prosince vyjde, ocitne se v konjunkci s průsečíkem Mléčné dráhy a roviny ekliptiky na samém konci šestadvacetitisíciletého procesního cyklu. Bude to dlouho očekávaný návrat domů, znovunapojení na vaše nejhlubší kořeny duchovní bytosti. Budete znovu nabiti energií a oživeni neomezenou kreativitou z Dělohy Matky a poznáte pravdu o svém původu. V letech předcházejících tomuto nadějnému znovusjednocení bude vaše sluneční soustava, v rámci příprav na velkolepou událost, stále aktivnější. 
Opět nadešel čas pospojovat si body. Odpovědí na složitosti života je schopnost smát se, neboť když se umíte smát, vymaňujete se z pout oběti a bezmocnosti. Když se v dobrosrdečné nevinnosti smějete svým vlastním výtvorům, jste svobodní. Je dobré také žasnout, protože úžas otevírá a rozplétá realitu. Realitu vytvářejí přesvědčení; jsou to magické konstrukce vytvořené ve vaší mysli, energetizované vaší představivostí a živené vašimi emocemi. Přesvědčení jsou neviditelné stavební kvádry, podmínky, za kterých souhlasíte se vzájemným kontaktem s realitou. V tomto světle se vaše civilizace, jako každá jiná, musí naučit vypátrat jemné mechanizmy, pomocí nichž se přesvědčení stávají realitou; jen tak můžete pochopit mystéria multiverza. Nuže, jaký je váš herní plán? Co se svou mocí tvořit svět uděláte? Čemu se rozhodnete věřit? Pamatujte, že způsob nahlížení a vykládání událostí vaší doby určí verzí světa, v němž se ocitnete. Může se zdát, že existuje jen jedna verze světa, ale i to je iluze. Pravděpodobnosti jsou hojné jako tráva na zemi - vyrůstají z rozhodnutí založených na vašich myšlenkách, pocitech, touhách a emocích. Realita, kterou vytváříte, možná nebude stejná jako u vašeho souseda, ačkoli žijete na téže ulici. Realita je ošidná věc, a proto také ošidnosti vytváří, přičemž nejošidnější ze všeho je moc. A moci, drazí přátelé, moci se nelze vyhnout. Moc prostě je a vy a moc jste toho všeho součástí. Tudíž vy jste moc. Otázka zní, jak se svou mocí naložíte? Vaše tvořivost nemá žádné hranice a vaším úkolem je přemoci strach stát se mocnou bytostí.
Jsme tady, abychom vás učili proplouvat realitou, abychom poskytli nové metafory vašemu vyvíjejícímu se vědomí, protože si přejeme, aby se z vás stali tvůrčí a produktivní hráči na multidimenzionální šachovnici existence. Nabízíme vám plán pro váš duchovní vývoj - plán, který zplodí důvěru a osobní posílení - poněvadž chceme, abyste se jako účastníci této galaktické hry co nejvíce povznesli a poměli. A až nanosekuda skončí, ne budete se moct ohlédnout a říci: „Kéž by mi někdo řekl, o co tu šlo!“ Říkáme vám to teď. Hra existence je hra o život, hra o vědomí, hra o uvědomění, hra o energii a hra o svobodu. Každá verze obnáší využití vaší tvořivosti tak, abyste v pořádku propluli nesmírnými změnami, které nanosekunda přináší. Smekáme před vaší odvahou, že jste se rozhodli žít v těchto časech transformace. Žádáme vás, abyste pohlédli hluboko dovnitř a objevili svoji genialitu, neboť nezlomný lidský duch trpělivě čeká na vaši pozornost. Vybízíme vás, abyste vykročili vpřed a s lehkostí a grácií změnili svůj i život. Radíme vám, abyste podstoupili riziko milovat a být milován, a až budete tvořit verzi světa, po níž nejvíc toužíte, nabízíme vám naši nejupřímněji míněnou podporu. Nabádáme vás, abyste moudře snili o tom, že najdete svou vytouženou budoucnost, a abyste ji ukotvili ve svém srdci při vědomí, že cesta je zvolena.
Přijmutí zodpovědnosti za svůj život je prvním a nejdůležitějším aktem posílení. Nemůžete rozvíjet své vědomí, pokud jste zahlcení podmíněnostmi a důvody, proč nemůžete dosáhnout toho, po čem toužíte. Až zaujmete postoj osobní odpovědnosti, otevřou se dveře k vyléčení starých ran a energií, které dosud bránily plynulému lidskému vývoji. Je mnoho způsobů, jak vnímat život. A to, jak vykládáte svět, je samozřejmě dáno tím, čemu se rozhodnete věřit. S příchodem a rozplétáním nových pravd musíte klást otázky! Vaším úkolem je aktivovat vyšší mysl, osvobodit se od tyranie strachu a pochopit význam a cenu lidských psychických schopností. Když budou všichni civět jedním směrem, nezapomeňte se otočit a podívat se přes rameno, co jiného se ještě děje. Smyslem této hry je využít své schopnosti k vytvoření nového pravděpodobného světa! Všechny reality existují zároveň - zda zvolíte zkázu nebo obrození, to už je na vás. Můžete mít všechno, co chcete, vaše myšlenky, sny a záměry mění strukturu reality -jaký program se tedy rozhodnete uskutečnit? Jako vždy s velkým potěšením vytváříme tuto možnost sdílet s vámi a vaším světem myšlenky a energie, možnost vnést do těchto časů závratné proměny trochu inspirace a povznesení. Drazí přátelé, tohle je čas velkého rozhodování ve vašem myšlení, slovech a skutcích, a máme-li říci něco rozumného na závěr, pak vám radíme vybrat si svou realitu moudře a stát si za svým snem. Kéž je vaše zvolená cesta vždycky bohatá na radostné a povznášející zkušenosti. 
(úryvek z knihy)