Reiki

  PĚT životních zásad REIKI :    

( podle dr. Mikao Usui – novodobého zakladatele léčebné techniky Reiki)


                                     

Jsou to zásady,principy,které prohloubí chápání souvislostí našeho života a přivedou nás k větší zodpovědnosti za svůj další vývoj. Podstata je v tom, že nemoc vzniká z disharmonie mezi universální a individuální lidskou podstatou. Můžeme ji vyléčit jen tehdy,když změníme svůj postoj, když se naučíme myslet jinak. Protože naše myšlenky jsou naší budoucností. Budeme tím, co myslíme. Když jsou to myšlenky lásky,vděčnosti – vytvoříme si bohatý život plný lásky.

PRÁVĚ DNES :

SE NEROZČILUJ
Hněv, zlost, zuřivost, nenávist – všechny tyto emoce jsou úplně zbytečné. Ukazujeme tím, že vše chceme mít pod kontrolou, všechno bychom chtěli ovládnout. Už nejsme schopni vidět, že nám Prozřetelnost takto nastavuje zrcadlo. Každá myšlenka se stává příčinou,její následky se dostaví. Každá situace v našem životě zrcadlí příčiny a následky, které jsme sami vytvořili. Zlost působí disharmonicky pro naši vnitřní harmonii a klid, v konečném důsledku zapříčiňuje fyzické nemoci. Uvědomte si důvod své zlosti, uvědomte si, co požadujete a očekáváte od života. Prožijte si tyto emoce a uvolněte se. Zloba je reakce, odpovědí musí být láska.


NEDĚLEJ SI STAROSTI
Když si děláme starosti, zapomínáme, že ve všech událostech je obsaženo božské, universální vědomí. Naše obavy dokazují, že jsme se odpojili od součástí kosmické universální celistvosti. Jsou záporným návykem, vzorem který v nás zakořenil. Nad minulostí si nelámejme hlavu – z minulosti plyne poučení, tj. z každé nepříjemnosti plyne určitá zkušenost, poznání,které nám měla zprostředkovat nějaká osoba nebo událost.  
Stejně tak je zbytečné si dělat starosti o budoucnost: Budoucnost je sen… Je lepší se řídit zásadou: Žij přítomností ! Neustále je nutné sledovat své myšlenky, udržovat je pod kontrolou a vždy je usměrňovat.


BUĎ VDĚČNÝ
Být vděčný znamená přijímat s vděčností všechnu hojnost, které se nám v životě dostává. Náš strach z toho, že se nám něčeho nedostane nám brání mít to, co je skutečně naše. Bohatství nesmí být jen materiální povahy,ale také duchovní.
Vděčnost dává našemu životu bohatství. Neobsahuje jen to, co nám již bylo dáno,ale také pevnou víru, že dostaneme vždy všechno, co potřebujeme. Vděčnost dělá také život naplňujícím a dokonalým. Pokud žijeme v duchu vděčnosti, začneme bohatství magicky přitahovat. Jedině duch nedostatku, uvědomování si, že nám stále něco schází, to nám brání v tom, abychom radostně přijímali, co nám náleží, co nám vždy patřilo.
Každou formu služby je třeba uznat a poděkovat za ni.Začíná každým novým dnem, který ve zdraví,s radostí a vděčností sloužíte Nejvyšší Inteligenci. Nikdy nežádejte více, než je skutečně potřebné pro každodenní zdraví a pohodlí.


VYKONÁVEJ PRÁCI  ČESTNĚ
Musíme být čestní sami k sobě, jestliže chceme žít v přirozeném toku vesmírné energie. Čestnost znamená, že vždy budeme hledět pravdě do očí. Jen když do sebe hluboce nahlédneme, tak odhalíme, jakou úlohu má v našem životě určitý člověk nebo událost.Tak budeme mít brzy soucit s každým i sami se sebou. Kdo pracuje čestně,vnáší harmonii do svého života i okolí.


BUĎ LASKAVÝ K DRUHÝM 
Všichni pocházíme ze stejného pramene. Všichni jsme Dětmi Světla. Všechny formy života jsou na sobě závislé a vzájemně se podmiňují. Člověk v důsledku své egocentrické činnosti způsobuje nesmírné ekologické škody na naší Matce Zemi. Chce ji ovládat a vykořisťovat. Jestliže chceme přežít,musíme se naučit milovat a vážit si všech forem života a v tomto duchu s nimi i zacházet. Jestliže přijímáme všechny aspekty života radostně, vyzařuje tato láska a radost na všechny ostatní lidi i věci. Když nemilujeme sami sebe, nemůžeme milovat ani druhé. Co je vevnitř, je i na povrchu….
Každý člověk, každé zvíře, každá rostlina i minerál jsou součástí jednoho celku. A jestliže milujeme a vážíme si všech bytostí, milujeme sami sebe i naši Matku Zemi a náš původní zdroj:
Nedělej ostatním to, co nechceš, aby jiní činili tobě, protože Ty jsi ostatní…

                                      

 R E I K I   ( REI - znamená něco mystické, zázračné a posvátné, Ki- znamená síla, neviditelná energie vesmíru) -

je léčebná alternativní metoda, která slouží k léčení fyzického těla, k rozvoji a harmonizaci osobnosti. Tato energie nám přináší životní energii, probouzí naše nové myšlení, cítění, lásku k sobě, i druhým. Reiki bylo vytvořeno s velikou péčí a ti, kdo je na naši planetu přinesli, dobře věděli co dělají. Má svou vlastní inteligenci, která daleko přesahuje lidské poznání. Energie REIKI aktivuje přirozenou tělesnou schopnost léčit sebe sama, jde do hlubších úrovní, kde má každá nemoc původ. Pravidelné používání energie Reiki pomáhá rozpouštět blokované energie, očišťuje tělo, mysl i emoce a snaží se vytvořit stav rovnováhy. Energie Reiki podporuje přirozenou schopnost buněk lidského těla obnovovat se k dokonalosti. Posiluje v nás i schopnost brát zodpovědnost za své zdraví, svůj život, za změny v postoji i životním stylu, potřebném ke šťastnějšímu, hodnotnějšímu a zdravějšímu životu. Lidé, zvířata i rostliny reagují na reiki velmi pozitivně.

Ten, kdo energii přijímá, sám na podvědomé úrovni rozhoduje, kolik životní energie přijmout, tato síla se do těla tedy „nevtlačuje", přijímající ji do sebe „nasává"
Reiki propojuje člověka s jeho původem - s Nejvyšší Inteligencí Vesmíru.  REIKI - je návratem domů. Naladění na Reiki je trvalé.

                        

Čím více lidí se naučí reiki,tím snadněji budou probíhat změny na Zemi, tím méně bude utrpení. A proto :

Lečte lidi této planety, lečte zvířata, lečte Zemi, lečte lidské vědomí, vytvářejte pozitivní změny !